logobbinfosite.gif (23350 bytes)

HALON            

Halonen zijn koolwaterstoffen die gehalogeneerd zijn. Ze worden onder druk tot een vloeistof verdicht.
De bluswerking wordt gerealiseerd door de antikatalytische werking op het verbrandingsproces.
Er zijn verschillende soorten halon. De meest bekende zijn Halon 1211 ofwel broomchloordifluormethaan (BCF) en Halon 1301
ofwel broomtrifluormethaan (BTM). Halon 1211 wordt vooral gebruikt bij draagbare brandblussers en Halon 1301 met name in ruimtelijke blusinstallaties.

VERBOD

Halonen tasten net als CFK's de ozonlaag aan. De ozonlaag beschermt de aarde tegen een te grote dosis schadelijke ultraviolette straling. Deze straling kan huidkanker veroorzaken en de natuur aantasten. Vanaf ongeveer 1993 worden er dan ook geen halonen meer geproduceerd. Vanaf 1 januari 2004 is het gebruik van halonen in brandblusapparaten en brandbeveiligingssystemen in Nederland en België verboden. Het verbod vloeit voort uit internationale afspraken over het terugdringen van stoffen die de ozonlaag aantasten. Deze afspraken, zijn in 1998 vastgelegd in het Protocol van Montreal. De Europese Unie heeft in 2000 het protocol in een Europese verordening uitgewerkt. Op grond van deze verordening zijn halonhoudende brandblusapparaten en brandbeveiligingssystemen vanaf 1 januari 2004 verboden.
In de jaren tachtig werd duidelijk dat het blusmiddel Halon 1301 schadelijk is voor de ozonlaag.
Zelfs aanzienlijk schadelijker dan de CFK’s, die werden genoemd als de belangrijkste oorzaak van het gat in de ozonlaag.
Begin jaren negentig is het Montreal Protocol ondertekend door het Europees Parlement. In dit verdrag is vastgelegd dat het gebruik van alle stoffen die de ozonlaag aantasten en/of bijdragen aan het broeikaseffect, zoveel mogelijk dient te worden beperkt. In 1994 werd de productie van Halon 1301 gestaakt. Mondiaal worden de stoffen die de ozonlaag aantasten sedert 1987 gefaseerd teruggedrongen op grond van het Protocol van Montreal.

Aan het begin van de 21ste eeuw is de uitfaserings richtlijn voor Halon vastgesteld. Hierin wordt bepaald dat:
    - na 31 december 2002 geen Halon-installaties meer mogen worden hervuld.
    - voor 31 december 2003 moeten alle Halon blusinstallaties worden verwijderd.
Vanaf 1 januari 2001 is het gebruik van alle, dus ook van de gerecyclede, CFK's (Chloor Fluor Koolwaterstoffen) verboden.
De nieuwe Europese verordening heeft een rechtstreekse werking in de lidstaten.
Alle Halon uit blusinstallaties en -toestellen moet worden ingeleverd bij de Halonbank. Halon in blusinstallaties en -toestellen is eigendom van de klant en niet van het bedrijf dat de halon heeft geleverd. De leverancier kan niet verplicht worden halon terug te nemen. Wel is de leverancier verplicht, om tegen kosten, de systemen te ontmantelen.
Halonblussers worden werden veelal gebruikt ter brandbeveiliging van vooral in computerruimten, bij elektrische toestellen of elektronica gebruikt. Halon werd als 'schone blusstof' beschouwd. Dat wil zeggen dat deze blusstof geen schade aan apparatuur veroorzaakt tijdens de blussing. Later, is uit onderzoek is gebleken dat Halon het zeer corrosieve corresieve broomzuur produceert.

ALTERNATIEVEN

Alternatieven voor het gebruik van halon zijn bijvoorbeeld kooldioxide of andere inerte gassen als argon of stikstof.
Hiervan is echter veel meer nodig omdat ze de brand door verstikking blussen en niet door negatieve katalyse.
Hierdoor kunnen ze echter niet in bemande ruimtes gebruikt worden. Andere gehalogeneerde gassen kunnen ook een alternatief zijn, maar omdat dit broeikasgassen zijn worden deze op termijn waarschijnlijk ook uitgefaseerd, en is bovendien de productie ervan reeds gelimiteerd.

CHEMISCHE FORMULES

Halon 1211 is broomchloordifluormethaan (CF2BrCl) en Halon 1301 is broomtrifluormethaan (CF3Br).
Het nummer van de Halon correspondeert met het aantal atomen van respectievelijk koolstof, fluor, chloor en broom.
Bijvoorbeeld Halon 1211:

C  F Cl Br
1  2  1  1

Dit betekent dat een dergelijke code als volgt opgebouwd moet worden: eerst het aantal koolstofatomen, vervolgens het aantal fluoratomen, dan de chlooratomen en tot slot de broomatomen. Als er geen zijn, komt er gewoon een 0 in de code te staan.
Meer informatie over brandblussers kunt u vinden op: www.brandbeveiligingonline.nl
Heeft u nog meer vragen over Halon, brandblussers of over brandbeveiliging algemeen, neem gerust contact op met RH Brandbeveiliging, wij zijn er tenslotte voor UW veiligheid en staan u graag te woord.
Tel. 0180 556747 of stuur een email naar info@rhpreventie.nl of kijk op www.rhpreventie.nl