logobbinfosite.gif (23350 bytes)

dit is een voorbeeld calamiteitenplan waaraan geen rechten kunnen worden ontleend

 

Calamiteitenplan stichting Arduin

 

 

Belangrijke telefoonnummers

Arduin 0113-                    (tijdens kantooruren)

Noodtelefoon dienstdoensde coach 06-

Alarmcentrale,
Centrale post ambulance vervoer 112
Centrale post brandmelding 112  of    0118
Centrale post Politie 112  of   0900-8844
Burgemeester tijdens kantooruren gemeentehuis 0118-
buiten kantooruren 0118- (ook voor inschakeling Rode Kruis)

Artsen
P. Ingelsen  06-
Dhr. v.d Haak 0118-

Politie Zeeland

Indien spoed 112
Indien geen spoed  0900-8844


Regionale brandweer Zeeland 0118-
(niet spoedeisend)

 

Mobiele telefoons Arduin

Noodtelefoon dienstdoende coach

 

 

P. Meyboom 

Manager

06-

N. de Swart 

Manager

 

J. v. Loon

Manager

 

J. Wedekind

Manager

 

O. Jongewaard 

Manager

 

R. Murre

Manager

 

L. Oranje

Coach

 

R. v.d. Waal

Coach

 

M. v. Luijk

Coach

 

I. Niekerk

Coach

 

B. Vleeshouwer

Coach

 

P. Rijk

Coach

 

S. Neufeglise

Coach

 

P. Veldhoen

Coach

 

A. Tilroe

Coach

 

F. Passchier

Coach

 

N. Nijssen

veiligheidsfunctionaris

 

Zeg wat er aan de hand is en waar de betreffende persoon naar toe moet.

 

1. Brandpreventie en -melding

De preventiemaatregelen om brand te voorkomen of te bestrijden bestaan uit:

 

een goede instructie aan alle personeelsleden

Deze instructie zal na overleg met de brandweer gegeven worden.

  1. Een instructie in de introduktieperiode van nieuwe leerlingen.
  2. Een instructie aan overig personeel dat in dienst komt. Bij deze instructie dient te worden uiteengezet hoe te handelen bij brand.
  3. Een instructie door een instructeur van de brandweer, waaraan een praktisch gedeelte verbonden is. Dit praktisch gedeelte zal o.a. bestaan uit het leren omgaan met kleine brandblusmiddelen.
  4. Oefeningen met de brandweer en personeel en eventueel Rode Kruis.
  5. Alarmoefeningen.

 

 

Instructie aan afzonderlijke groepen personeelsleden

Naast de instructie die voor alle personeelsleden geldt dienen afzonderlijke groepen personeelsleden instructie te krijgen over hoe zij dienen te handelen bij brand of andere calamiteiten. Gedacht moet dan worden aan coaches en verantwoordelijk medewerkers.

 

 

Technische brandpreventie en -melding op de lokaties J.V. Sprengerlaan en Dagcentrum Arduin

De gebouwen zijn gecompartimenteerd

Automatisch sluitende deuren tussen woningen mogen nooit worden geblokkeerd. Die deuren die op een zgn. kleefmagneet openstaan sluiten automatisch in het gebouw waar brandalarm is.

 

Brandmeldinstallatie J.V. Sprengerlaan 1 t/m 11

De J.V. Sprengerlaan 1 t/m 11 is voorzien van een automatische brandmeldinstallatie. 
De centrale brandmeldkast hangt in het gemeenschappelijk portaal van woning 3, 5 en 9.
Vanaf de centrale brandmeldkast gaat automatisch een brandmelding naar de brandweer. Er wordt door de brandweer een vertraging aangehouden van 3 minuten. Binnen deze tijd moet een eventueel loos alarm worden doorgegeven omdat anders de brandweer nodeloos uitrukt.

Een brandmelding gegeven via een handbrandmelder d.m.v. het inslaan van het glaasje, wordt altijd als spoedeisend aangemerkt. De brandweer zal hierna direct uitrukken.

 

 

Brandmeldinstallatie Dagcentrum Arduin

Het dagcentrum Arduin is voorzien van een brandmeldinstallatie met daaraan gekoppeld een ontruimingsalarm. Hieraan is geen automatische koppeling naar de brandweer verbonden.
De centrale brandmeldkast hangt in het portaal bij de ingang van het dagcentrum aan de J.V. Sprengerlaan.

 

Beide installaties zijn opgebouwd uit rook-, of hittedetectoren in woon-, werk-, slaapvertrekken en gangen. Tevens zijn op een aantal plaatsen handbrandmelders waarbij door inslaan van het glaasje de brandmelding een feit is.
In de gangen zitten eveneens indicatielampjes die met de detectoren zijn verbonden, zodat snel na te gaan is waar een eventuele melding vandaan komt. De gebouwen zijn onderling verdeeld in een aantal groepen detectoren, die weer zijn aangesloten op een centrale brandmeldkast per gebouw, waarop te zien is waar de brandmelding is gegeven.

Een brandmelding via de automatische brandmeldinstallatie kan op twee manieren plaatsvinden:

  1. Automatisch: Een of meerdere detectoren treden in werking door rook- of dampontwikkeling.
  2. Handmatig: Er wordt handmatig een brandmelding doorgegeven d.m.v. het inslaan van een glaasje van een handbrandmelder.

Nog een mogelijkheid voor het melden van een brand is telefonisch, via het de alarmcentrale 112.

 


Doorkoppeling naar de centrale brandmeldkast

Een brandmelding zoals boven omschreven zal onmiddellijk worden doorgekoppeld vanuit de ruimte waar de brandmelding veroorzaakt is naar de centrale brandmeldkast in het betreffende gebouw.

Op deze centrale zal op dat moment een alarmsignaal (een hoge pulserende pieptoon) klinken. Tevens zullen er ťťn of meerdere sirenes afgaan in het gebouw. Op het paneel van de hoofdbrandcentrale geeft het display aan in welke ruimte de brandmelding is gegeven.

 

U dient zich te allen tijde met de grootst mogelijke spoed te begeven naar de locatie waar de melding vandaan komt. 

Indien de melding niet automatisch via de detectors ofwel door het inslaan van het handbrandmelder geschiedt (dit zou kunnen als een ruimte niet is uitgerust met detectoren of als er zich een technische storing voordoet) dan dient u de brandweer direct te alarmeren via het landelijk alarmnummer 112.

 

 

 

 

Technische brandpreventie en -melding buiten de hoofdlokatie

 

 

Brandmeldinstallatie

Alle woningen buiten de hoofdlokatie Arduin zijn voorzien van een brandmeldinstallatie. Hiervoor zijn in woon-, slaapvertrekken en gangen rookdetectoren geplaatst. In de gangen zitten eveneens indicatielampjes die met de detectors zijn verbonden. Een woning is onderverdeeld in een aantal groepen detectors, die weer zijn aangesloten op een centrale brandmeldkast per woning, waarop te zien is op welke locatie de brandmelding is gegeven.

Deze centrale brandmeldkast bevindt zich naast de voordeur.

Tevens zijn op een aantal plaatsen handbrandmelders waarbij door inslaan van het glaasje de brandmelding een feit is.

Een brandmelding via de automatische brandmeldinstallatie kan op twee manieren plaatsvinden:

  1. Automatisch: Een of meerdere detectors treden in werking door rook- of dampontwikkeling.
  2. Handmatig: Er wordt handmatig een brandmelding doorgegeven d.m.v. het inslaan van een glaasje van een handbrandmelder.

Nog een mogelijkheid voor het melden van een brand is telefonisch, via het de alarmcentrale 112.

 

Doorkoppeling naar de hoofdcentrale bij de Stichting Personen Alarmering Zeeland (SPAZ)

Een brandmelding zoals boven omschreven zal onmiddellijk worden doorgekoppeld van de woning waar de brandmelding veroorzaakt is naar de SPAZ

Bij de SPAZ zal op dat moment een alarmsignaal klinken uit de zorgtelefoon (een hoge pulserende pieptoon) klinken.

Op de computer t.b.v. het calamiteitenplan is te zien waar de calamiteitenmelding veroorzaakt is, tevens staat hierop de procedure voor deze woning beschreven (zie voorbeeldprocedure)

 

Melding bij de brandweer

Indien er via de inmiddels opgebouwde spreekluisterverbinding een brandmelding doorgegeven wordt vanuit de woning aan Arduin of wanneer er geen enkele reactie vanuit de woning is moet de brandweer gewaarschuwd worden.

 

Hiervoor moet het volgende aan de brandweer gemeld worden:

 

 

Brandblusmiddelen en voorzieningen

In alle woningen en andere gebouwen bevinden zich ťťn of meerdere van de volgende brandblusmiddelen:

- slangenhaspels (in de gangen)
- branddekens (in de huiskamers)
- koolzuur-/poederblussers (in de keukens en technische ruimten)

Op het terrein aan de Koudekerkseweg zijn aanwezig:

Brandputten welke zijn gemarkeerd door een fel gekleurd oranje paaltje. Tevens is er de beschikking over open water: Indien gebruik gemaakt wordt van de brandputten dan dient eerst de zegel verbroken te worden om druk op dit leidingnet te krijgen (de brandweer en/of de veiligheidsfunctionaris draagt hier zorg voor).

Het op peil houden van brandbeveiligingsinstallaties, bliksembeveiliging, brandblusmiddelen en noodverlichting is een zorg die voor zich spreekt. Regelmatig zullen daarom controles moeten worden uitgevoerd op alle onderdelen en installaties die hierop betrekking hebben.

Deze controles zullen worden verricht door de veiligheidsfunctionarissen, ook zal door hen worden toegezien op de naleving van de contractuele overeenkomsten met de leveranciers van de brandmeldinstallatie en de blusmiddelen m.b.t. het onderhoud hiervan.

 

 

 

2. Hoe te handelen bij brand

Eerst : MELDEN !!!!!

Meld : De brand

 

Waarschuw : De personen in de omgeving

 

Doe : De deuren achter u dicht en houd de ramen gesloten

 

Breng : Personen (cliŽnten) in veiligheid

 

Blus : Indien mogelijk

 

Zorg : Voor uw eigen veiligheid

 

Informeer : Brandweer / politie

 

Controleer : Of iedereen in veiligheid is

 

Meld : U af

 

Handel : Rustig en doordacht

 

Gebruik : Geen liften

 

Ga niet : In de vuurhaard of dichte rookontwikkeling

 

Probeer : Kleine beginnende brandjes zelf te blussen m.b.v. de brandslang

Gebruik bij branden ontstaan aan of in elektrische apparatuur nooit water maar een poederblusser of probeer de vuurhaard af te dekken

 

Tracht : De telefoon vrij te houden

 

Volg : Instructies op

 

Hoe de brand melden indien er geen automatische melding plaatsvindt

Sla : Het ruitje stuk van de handbrandmelder

 

Bel : Alarmnummer 112

Meld : Duidelijk waar er brand is en de omvang ervan

 

Is er een automatische brandmelding via detectors ga dan als volgt te werk

Spoor : Direct de oorzaak van de brandmelding op

 

Bel : Alarmnummer 112

 

Meld : uw bevindingen, geef aan waar en wat de omvang van de brand is

 

 

Evacueren op het terrein aan de Koudekerkseweg

Evacueren gebeurt in principe naar een gebouw waar geen brand is.

Indien de noodzaak aanwezig is het gebouw te verlaten, ga dan naar:

1. Cultureel Centrum
2. Restaurant
3. Dagcentrum Arduin

 

Volg instructie omtrent evacueren onmiddellijk op.

Zijn er cliŽnten vermist, meld dat dan onmiddellijk aan verantwoordelijk medewerkers ter plaatse. Geef hierbij aan of de vermiste(n) zich vermoedelijk nog in het gebouw bevinden.

Is er brand in het gebouw waar u zich bevindt, doch op een andere woning, verzamel dan de cliŽnten en houd er rekening mee dat u een opdracht tot evacueren kunt krijgen. Blijf in de buurt van de telefoon en hou de lijn vrij.

Tenslotte enkele tips die we, alhoewel de meeste tips u wellicht bekend zijn, toch onder uw aandacht brengen:

 

 

3. Personenoproep en organisatie bij calamiteiten

Indien er een noodsituatie ontstaat dienen een aantal personen te worden gewaarschuwd.

Bel zo snel mogelijk 06-
De dienstdoende coach zal vervolgens de veiligheidsfunctionaris, het managementteam en de overige coaches op de hoogte stellen. Tevens begeeft de coach zich naar de plaats van de calamiteit en neemt de eerste coŲrdinatie voor zijn/haar rekening. De coach fungeert als centraal meldpunt.
 

Bemanning centraal meldpunt

Bij een calamiteit zal een de dienstdoende coach als centraal meldpunt fungeren en samen met de veiligheidsfunctionaris voor de communicatie en coŲrdinatie zorgen.
De dienstdoende coach en de veiligheidsfunctionaris zorgen in eerste instantie direct of indirect voor instructie aan hulpverleners of opgeroepen medewerkers; dit wordt later door het beleidsteam overgenomen.

 

 

Organisatie bij calamiteiten

Duidelijk moet zijn dat de brandweercommandant de algemene leiding overneemt tijdens een calamiteit.

 

Beleidsteam

Brandweercommandant
P.M.M. van den Beemt
P. Meyboom
N. de Swart
J. Wedekind
N. Nijssen
Notulist(e)

 

 

Taken Beleidsteam

Inschakelen hulpverleners, politie, verzamelplaats voor gewonden, ambulancevervoer, opvang/verzorging en huisvesting van geŽvacueerde cliŽnten, verzorging hulpverleners, geestelijke verzorging, informeren familie, informeren van de pers.

 

 

Medisch Team

GG en GD
R. Murre
Arts
Rode Kruis

 

 

Taken Medisch team

Eerste hulpverlening in het rampgebied aan gewonden, Evacueren van cliŽnten van bedreigde gebouwdelen, Inrichten van een verzamelplaats voor gewonden, gereed maken van gewonden voor transport indien zij naar een ziekenhuis moeten worden afgevoerd. Administratie gewonden, inrichten van een tijdelijk mortuarium.

 

 

Rampenterrein

GG en GD
O. Jongewaard
J. v. Loon
Rode Kruis

 

Taken team rampenterrein
Transport van gewonden van het rampenterrein naar de verzamelplaats voor gewonden, transport van materieel, treffen van noodvoorzieningen, orde op het terrein.

 

 

Opgeroepen personeel

Opgeroepen personeel ontvangt bij aankomst op het terrein een oranje armband ter herkenning van andere hulpverleners.

 

 

Indien personeel eerder aanwezig is dan de hulpverleners:

Door het beleidsteam worden ťťn of meerdere personen aangewezen die plaatsnemen bij de toegangswegen . Deze personen dragen zorg voor het tegenhouden van alle verkeer behalve dat van de hulpverleners (toeschouwers mogen niet worden doorgelaten), totdat deze functie door de Politie overgenomen wordt.

 

 

Andere voertuigen dan van hulpverleners dienen niet te worden toegelaten.

Een daartoe aangewezen persoon dient post te vatten voor het gebouw waar de calamiteit plaatsvindt teneinde hulpverleners de weg te wijzen, en te informeren.

Een ieder die is opgeroepen dient ervoor te zorgen dat wegen en paden worden vrijgehouden i.v.m. de vrije doorgang van voertuigen die bij de hulpverlening zijn/worden betrokken.

 

 

Communicatie

Het centraal communicatiepunt bevind zich in het cultureel centrum, indien dit niet mogelijk is omdat de calamiteit zich hier voordoet wordt dit punt verplaatst naar het dagcentrum of (indien dit ook niet mogelijk is) het restaurant.

Voor het communicatieverkeer tussen het beleidsteam, het medisch team en het rampenterrein zijn twee portofoons aanwezig. Meerdere portofoons kunnen verkregen worden op de diverse lokaties die hiermee werken. Omdat de brandweercommandant lid is van het beleidsteam zal hij dit team rechtstreeks informeren over de gang van zaken op het rampenterrein.

Een notulist dient de meeste relevante gebeurtenissen zowel van het beleidsteam als via telefoon en portofoon chronologisch (met vermelding van tijden) bij te houden. Als hiervoor nog geen aparte notulist aanwezig is dan is de veiligheidsfunctionaris hiervoor verantwoordelijk.

Door deze gebeurtenissen vast te leggen is het mogelijk de hulpverlening achteraf te evalueren c.q. te verbeteren.

 

 

Tijdelijke huisvesting

Wanneer tijdelijke huisvesting noodzakelijk is voor een of meerdere woningen komen daarvoor de volgende ruimten binnen Arduin in aanmerking.

1. Cultureel Centrum

2. Restaurant 

3. Dagcentrum Arduin

 

 

Mortuarium

Zijn er bij een calamiteit doden te betreuren en kunnen deze niet direct worden afgevoerd dan dient hiervoor een ruimte (b.v. behandelkamer fysiotherapie) tijdelijk als mortuarium te worden ingericht.

 

Materiaal dat ter beschikking staat

FO: bedden, matrassen, lakens, dekens, servies, bestek (minimaal 50 personen), noodverlichting, brandblussers, zaklampen, portofoons, sleutels (lopers)

MD : administratiekaarten, gewondenkaarten Rode Kruis, draagbaren, zuurstof koffers(flessen), spoedkisten, EHBO tassen.

Bij een tekort aan materiaal, bedden, dekens enz. kan een beroep worden gedaan op de voorraden t.b.v. het hospitaal-streekplan voor buitengewone omstandigheden via het Rode Kruis.

Hiervoor kunnen transportbussen worden ingezet die Arduin tot haar beschikking heeft.

 

 

Rode Kruis

Het Rode Kruis zal worden opgeroepen bij calamiteiten van een grote omvang.

In overleg met de burgemeester van de gemeente Middelburg kan tot de inzet van het Rode Kruis worden overgegaan. Bij oproep zullen zij zich voegen bij het Medisch Team.

Zij zullen behulpzaam zijn bij:

ē de verzorging van gewonden in het rampgebied

ē het inrichten van verzamelplaatsen voor gewonden

ē het transport van gewonden van het rampgebied naar de verzamelplaats

ē het verzorgen van de gewonden op de verzamelplaats

Voor het vervullen van deze taak is het Rode Kruis voldoende uitgerust.
Indien mogelijk en nodig kunnen zij worden ingezet bij evacuatie van groepen cliŽnten.
Hulpverleningsvoertuigen kunnen als de calamiteit dit toe laat de normale wegen en paden gebruiken.

 

 

4. In de gebouwen

Iedereen die in een bepaald gebouw werkzaam is, dient zich op de hoogte te stellen van de situatie ter plaatse.

- Hoe klinkt het signaal van het alarm.

- Waar zitten de indikatielampjes van de geactiveerde detector(s)

- Als er brandalarm is, hoe moet ik dan handelen

- Waar bevindt zich de slangenhaspel

- Waar bevindt zich een poederblusser

- Wat zijn de vluchtwegen en hoe krijgt men die open

- Waar bevinden zich sleutels of ander hulpmateriaal

Vervolgens dient men ervoor te zorgen dat gangen, deuren en zeker uitgangen niet worden geblokkeerd door meubels, dozen en andere obstakels, zodat bij een eventuele brand- of rookontwikkeling een vrije doorgang gegarandeerd wordt.

Dikwijls ontstaan onbewust onveilige situaties door gewenning of onwetendheid. Daarom enkele punten waarop men steeds attent dient te zijn.

 

 

Kontroleer regelmatig of:

 

Wanneer u onveilige situaties aantreft of wanneer u vragen hebt over veiligheid, neem dan contact op met de veiligheidsfunctionaris of verantwoordelijk coach.

 

 

5. Regels op het terrein

Arduin is een voor iedereen toegankelijk terrein. Dat wil zeggen dat een ieder die zich aan de gedragsregels houdt vrij op het terrein mag wandelen en daar waar toegestaan mag fietsen.

Ieder personeelslid die onregelmatigheden constateert dient dit te melden bij de verantwoordelijke coach of de veiligheidsfunctionaris.

Speciale regel is dat vrachtwagens niet zonder toezicht achteruit mogen rijden.

 

 

Parkeren is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen. Wel mogen cliŽnten zo dicht mogelijk bij de woningen worden afgezet. Daarna moeten de voertuigen op de parkeerplaatsen worden geparkeerd. Dit voorkomt dat bij brand o.i.d. geparkeerde auto's een vrije doorgang blokkeren.

 

 

6. Opsporingsplan bij het vermissen van cliŽnten

Bij vermissing van een cliŽnt wordt de coach of diens vervanger onmiddellijk ingelicht.

De verantwoordelijke coach heeft de leiding bij de zoekactie.

De betrokken medewerkers gaan onmiddellijk de directe omgeving afzoeken, het resultaat hiervan wordt weer gemeld aan de coach.

Wanneer de cliŽnt niet gevonden is zal de coach de Raad van Bestuur/directeur en het managementteam op de hoogte stellen. De coach draagt er zorg voor dat de familie of de vertegenwoordigers van de cliŽnt geÔnformeerd wordt.

De coach start de zoekactie door het bijeenroepen van een groot aantal medewerkers.

De coach neemt contact op met de politie van de desbetreffende gemeente en geeft een nauwkeurige beschrijving van de vermiste persoon.

De zoekers nemen een mobiele telefoon mee en een telefoonkaart, bij de indeling wie waar zoekt wordt gebruik gemaakt van plattegronden van de desbetreffende gemeente of plaats.

Alle zoekers krijgen een kopie van het zoekactieformulier met daarop een foto van de cliŽnt, zo nodig een kopie van de plattegrond en Ďs avonds en Ďs nachts een zaklamp.

Zo nodig kan de coach de chauffeurs op de bussen van Arduin, de taxicentrales en de busmaatschappij op de hoogte stellen van een duidelijk signalement.

De zoeker houdt regelmatig telefonisch contact met de coach.
Aan het einde van de zoekactie zorgt de coach ervoor dat de cliŽnt goed opgevangen wordt.
Alle betrokkenen worden van het resultaat op de hoogte gesteld door middel van een bericht op de mobiele telefoons.
De zoekers worden opgevangen en de actie kan op dat moment geŽvalueerd worden, zo nodig een vervolg afspraak maken.

 

 

 

7. Calamiteiten van buiten af

Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld drinkwaterbesmetting of luchtverontreiniging.

Indien dergelijke calamiteiten zich voordoen of worden gemeld dienen te worden gewaarschuwd:

 

Tijdens kantooruren

ē P.M.M. van den Beemt
ē R. Murre
ē O. Jongewaard
ē P. Meyboom

 

Buiten kantooruren

ēDienstdoende coach (06-

Deze zal al naar gelang de ernst van de situatie personeel alarmeren volgens de eerdergenoemde lijst .

Raad van Bestuur/directeur en managementteamleden zullen in overleg met de betreffende instanties richtlijnen of dwingende voorschriften vaststellen, waarbij aanwijzingen gegeven door overheidsinstantie(s) of toeleveringsbedrijven in acht dienen te worden genomen.

 

Verantwoordelijkheid

De Raad van Bestuur/directeur zal een persoon belasten het contact te onderhouden met instanties of leveranciers en familieleden over de stand van zaken betreffende de calamiteit. Deze zal hiervan tevens de organisatie op de hoogte houden.

De te nemen maatregelen zullen, indien de urgentie dit vereist, direct telefonisch aan de betrokkenen worden doorgegeven. Zo snel mogelijk zullen de te nemen maatregelen op schrift worden aangereikt. De richtlijnen of voorschriften dienen onverkort te worden nagevolgd. Wijziging of opheffing van de maatregelen zullen wederom schriftelijk worden meegedeeld.

De naam van de contactpersoon zal worden bekend gemaakt, zodat men bij hem/haar informatie kan inwinnen over de stand van zaken.

 

 

PORTOFOONS

Binnen het dagcentrum en de J.V. Sprengerlaan zijn een aantal portofoons in gebruik waarmee hulp van collega's ingeroepen kan worden in geval van bijvoorbeeld agressief gedrag.

GEBRUIKSAANWIJZING

GROEN: Toets indrukken is portofoon aan.

Toets lang indrukken is de portofoon uit.

GEEL: Niet gebruiken

ē Niet gebruiken

ēē Niet gebruiken

Grote knop aan linkerzijde : Spreeksleutel, door deze toets ingedrukt te houden en te spreken in het toestel kunnen collega's met een portofoon de oproep ontvangen. Wanneer de toets weer losgelaten wordt kunnen berichten ontvangen worden.

Zorg dat er naast de volume-indicatie in het display altijd een luidsprekersymbool staat. 

M: Uitlezen geheugen (en wissen)

DRAAIKNOPPEN:

* Links is volume hard of zacht.

* Rechts heeft geen functie.

 

 

 

9. Alarmmeldingen via zorgtelefoons

Alle woningen buiten de hoofdlokatie zijn voorzien van een zorgtelefoon. Deze telefoon kan worden geaktiveerd door het brandalarm, door de alarmknop op het toestel, door de alarmknop op de halszender of door een trekcontact in de badkamer.

Indien er alarm gemaakt wordt, zal automatisch stichting Arduin gebeld worden. Er komt vervolgens een spreek-/luisterverbinding tot stand waarna de hulpvraag kan worden doorgegeven.

Een loos alarm kan ongedaan gemaakt worden door op de "herstel" toets te drukken.

Afhankelijk van de aard van de melding kan de SPAZ aktie ondernemen.

Op de computer behorend bij de zorgtelefoon staan per woning de namen en telefoonnummers van de contactpersonen.

 

 

10. Bereikbaarheids-/storingsdienst

In eerste instantie zullen bereikbaarheidsdiensten (Management) worden opgeroepen. 

Managementteamleden dienen binnen 30 minuten en artsen binnen 15 minuten na oproep op Arduin aanwezig te zijn.

De Raad van Bestuur/directeur komt zo spoedig als mogelijk is bij een oproep naar Arduin.

Bevoegd tot het oproepen van deze diensten zijn managementteamleden en Coaches.

 


Technische storingen

Technische problemen die met spoed moeten worden verholpen aangaande cv installaties, warm/watervoorziening en elektrischeteitsstoringen buiten de reguliere werktijden

Installatiebedrijf Goes(IBG)

Na kantoortijden: 0113-231630

 

Glasbreuk:

Tijdens kantooruren: Projectadvisering

Fa. Prins 0118-

Na kantoortijden: 06-

Bij geen gehoor Roegiers

 

Verwarming, warm watervoorziening Sprengerlaan:

Tijdens kantooruren: Woongoed Middelburg 

Noordzijde van het kanaal 06-

Zuidzijde van het kanaal 0118-

 

Brandmeldingsystemen/technische alarmering:

Zie storingsnummer op betreffende brandmeldcentrale

Hoofdlocatie Middelburg; 

Brandmeldsystemen: Ditronics 0113-

Voor personeelsinzet of overige zaken die niet zelf zijn op te lossen belt men eerst de eigen coach.

Is deze niet te bereiken dan kan men de bereikbaarheidsdienst bellen 06-

 

Bijlagen:

Instruktie Ami zorgtelefoon

 

 

Alle meldingen van de zorgtelefoon komen bij de stichting personen alarm zeeland in koudekerke binnen.

Van hieruit wordt verdere aktie ondernomen afhankelijk van de aard van de melding.

Bij een brandalarm zal door de medewerker van het SPAZ de brandweer gewaarschuwd worden.

Bij een zorgvraag zal een dokter of contactpersoon gebeld worden.

Er kunnen 3 verschillende soorten alarm met de zorgtelefoon gemaakt worden:

 

 

Brandalarm

Op het moment dat het brandalarm in een woning een alarm geeft wordt automatisch de zorgtelefoon geactiveerd en wordt er een verbinding met Arduin opgebouwd.

Deze verbinding is Ďhands-freeí dat wil zeggen dat er een spreek-/luisterverbinding is zonder dat u de hoorn van de haak hoeft te nemen.

De medewerker van het SPAZ  zal vragen wat er aan de hand is. Wanneer er geen reaktie vanuit de woning komt of wanneer cliŽnten melden dat er inderdaad brand is zal door de medewerker van het SPAZ de brandweer gebeld worden.

Wanneer de melding afgehandeld is zal vanuit Arduin het toestel gereset worden.

Wanneer tijdens het alarm op de hersteltoets van de zorgtelefoon gedrukt wordt, wordt er geen verbinding met Arduin opgebouwd.

Hierdoor is te voorkomen dat er loos alarm doorgemeld wordt.

Bij een brandmelding wordt de brandweer gebeld op initiatief van Arduin.

 

!!! Er is dus geen automatische doormelding naar de brandweer !!!

 

Alarmknop of clipzender

Wanneer er een alarm gemaakt wordt door middel van de alarmknop op de zorgtelefoon of door middel van de meegeleverde clipzender er een telefoonverbinding opgebouwd met Arduin.

Deze verbinding is Ďhands-freeí dat wil zeggen dat er een spreek-/luisterverbinding is zonder dat u de hoorn van de haak hoeft te nemen.

De medewerker van het SPAZ  zal vragen wat er aan de hand is. Nadat er vastgesteld is wat de vraag is zal door deze medewerker verder aktie ondernomen worden.

Wanneer de melding afgehandeld is zal vanuit Arduin het toestel gereset worden.

Voor de gebruiker van de zorgtelefoon zijn er slechts 2 toetsen op de zorgtelefoon van belang.

ALARM: deze bevindt zich rechts onder op het toestel

HERSTEL: deze bevindt zich links boven op het toestel

 

 

Instructie brandmeldcentrale van het merk Isolectra

Het herstellen van (loos) alarm gaat als volgt.

In geval van een brandmelding:

1. druk op de knop zoemer uit , deze drukschakelaar zit boven de sleutel

2. draai de sleutel een kwartslag om met de klok mee

3. het lampje naast de tekst in bedrijf links boven gaat knipperen

4. druk twee maal op de toets van de groep die alarm geeft (er brand een oranje lampje naast deze groep) om deze groep te herstellen, het oranje lampje naast deze groep gaat uit.

5. draai de sleutel terug

6. het lampje naast in bedrijf brand groen.

 

 

Instructie brandmeldcentrale BOSCH

In geval van een brandmelding:

De centrale is in bedrijf wanneer het groene lampje naast de tekst "in bedrijf" brand en het brandweerautootje op het schermpje van de centrale verschijnt.

Verder mogen er geen lampjes branden of meldingen in het scherm staan.

Wanneer een rook- of handmelder problemen geeft kan deze met onderstaande procedure buiten bedrijf worden gesteld.

 

!!! Vegeet niet de storing te melden bij Ditronics (tel.: 0113-.!!!

Ook is het mogelijk om speciale afdekkapjes over een melder te plaatsen om te voorkomen dat deze alarm geeft. Deze kunnen gebruikt worden wanneer er rook of damp in een ruimte verwacht wordt bij bijvoorbeeld gourmetten. Door het plaatsen van een afdekkapje is de melder beschermd en wordt onnodig brandalarm voorkomen.

 

!!! Vergeet niet de afdekkapjes weer te verwijderen !!!

 

 

Het uitschakelen en weer inschakelen van een melder